Aktivnosti SEKO mehanizma tokom 2015

Aktivnosti SEKO mehanizma tokom 2015

Aktivnosti SEKO mehanizma tokom 2015:

 

1. SEKO za sektor Pravda i unutrašnji poslovi

Početkom septembra 2015. Beogradski centar za bezbednosnu politiku je raspisao je konkurs namenjen OCD za uključivanje u mrežu organizacija SEKO za sektore pravde i unutrašnjih poslova . U skladu sa konkursom, Beogradski centar za bezbednosnu politiku izabrao je nove članice (Centar za politiku i evroatlantsko partnerstvo, Centar za ljudska prava Niš, Udruženje izbeglica iz Republike Hrvatske, Fond za humanitarno pravo,Partneri za demokratske promene, Viktimološko društvo Srbije, Asocijacija pravosudnih savetnika, Centar za praktičnu politiku, Centar za istraživanje javnih politika, Udruženje tužilaca Srbije, YUCOM, ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima, Centar za istraživačko novinarstvo CINS) za koje je, u novembru organizovao trening, u cilju predstavljanja SEKO mehanizma i o načina IPA II programiranja. Najavljena je mogućnost da YUCOM preuzme vođenje sektora pravde, a da BCBP i dalje ostane na čelu sektora unutrašnjih poslova. Članice su poslale komentare na Sektorske planske dokumente za pravdu i unutrašnje poslove. Pokrenut je blog na teme koje su relevantne za poglavlja 23 i 24, budući da ona obuhvataju politike iz oblasti vladavine prava.

 

2. SEKO za sektor Reforma javne uprave

U oblasti jačanja sopstvenih kapaciteta SEKO za reformu javne uprave je u januaru 2015. organizovao radionicu kako bi svoje članice upoznao sa novinama u procesu programiranja IPA2, kao i o funkcionisanju uspostavljenih Operativnih struktura za IPA 2 i početku sprovođenja projekata decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU. Na radionici je organizovana diskusija o predstavljenim prioritetima u sektoru javne uprave u periodu do 2017 godine. Nakon održanih sastanaka urađena je i prva verzija Pravilnika o radu SEKO sektor za reformu javne uprave. Konačna verzija pravilnika je usvojena 13. februara 2015. godine. SEKO za reformu javne uprave je pripremao inpute i komentare za učešće u konsultacijama sektorskih radnih grupa sa donatorima i predstavnicima organizacija civilnog društva o Sektorskim planskim dokumentima i Akcionim dokumentima za IPA 2015. kao i o početku programiranja za IPA 2016. godinu. Komentare na AD IPA 2015. godinu za Sektor reforma javne uprave je uputio NIPAK Tehničkom sekretarijatu u julu 2015. godine. Predstavnici SEKO za reformu javne učestvovali su u revidiranju Аkciоnog plаna zа sprоvоđеnjе Strаtеgiје rеfоrmе јаvnе uprаvе u Rеpublici Srbiјi zа pеriоd 2015-2017. godine kao članovi Stručnog tima. Članovi vodećeg konzorcijuma SEKO za reformu javne uprave uključeni su u rad Međuministarske projektne grupe formirane u cilju praćenja sprovođenja reforme javne uprave. Pored toga SEKO za reformu javne uprave je učestvovao i na sastanku Sektorskog odbora za praćenje I komponente IPA – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija održanog 19. juna 2015. godine.

 

3. SEKO za sektor ljudskih resursa i društveni razvoj

Početkom godine raspisan je poziv za članstvo u mreži, nakon čega je broj članica povećan za više 50%, tako da mreža sada okuplja ukupno 47 OCD. Sledeći korak predstavljalo je organizovanje uvodne radionice o funkcionisanju SEKO mehanizma kako bi se ojačani kapaciteti organizacija članica. Takođe, mreža je pripremila Pravilnik o radu SEKO za sektor ljudskih resursa i društveni razvoj, koji prosleđen i svim ostalim SEKO konzorcijumima kako bi sličan dokument napravili i za svoje potrebe.

Sredinom godine, mreža je dobila finansijsku podršku od Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva za jačanje kapaciteta SEKO za razvoj ljudskih resursa i društveni razvoj. Članice mreže učestvovale su na konsultativnom sastanku sektorske radne grupe i članica SEKO grupe i uputile konkretne komentare na Sektorski Planski Dokument, kao i na konsultativnom sastanku programskog programiranja Švajcarske agencije u Srbiji – SDC. U cilju praćenja procesa reformi u oblasti obrazovanja, članice mreže prisustvovale su javnom slušanju na temu nacionalnog okvira kvalifikacija u Srbiji. Takođe, redovno su prisustvovale sektorskim i radnim sastancima KEI vezanim za programiranje ili praćenje i dostavljale komentare na prosleđena dokumenta. Pripremom i objavljvanjem biltena „Progovori o pregovorima“ redovno promovišu SEKO mehanizam.

 

4. SEKO za sektor Građansko društvo, mediji kultura

Na samom početku godine, formiran je odbor SEKO sektora za civilno društvo, medije i kulturu, kao i 3 posebne platforme, 28 članica se izjasnilo za aktivno učešće u mreži. Mreža je redovno učestvovala u

u procesima konsultacija i usaglašavanja stavova prema planu KEI

U cilju informisanja organizacija članica o radu SEKO mehanizma, u Novom Pazaru i Bujanovcu organizovane su dve informativne sesije. Članice konzorcijuma pripremile su i delimično sprovele Komunikacijsku strategiju za SEKO za sektor Građansko društvo, mediji kultura. Takođe, formirana je jedinstvena kontakt lista svih članica svih SEKO konzorcijum,a kao i kontakt lista sa osobama zaduženim za komunikaciju u ime svakog konzorcijuma. Kao rezultat aktivnosti javnog zastupanja u koordinaciji sa KEI, Kancelarijom za civilnim društvom, SIPRU timom uspostavljen je okvir za saradnju sa tematskom grupom za civilno društvo, kulturu i medije, definisani ključni stejkholderi, a oblast kulture definisana je kao prioritet za uključivanje u finansiranje

 

5. SEKO za sektor Konkurentnost

Članice SEKO za konkurentnost pripremile su i uputile komentare na Akciona dokumenta za IPA, učestvovale na sastancima i radionicama organizovanim od strane Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Kancelarije za evropske integracije, na temu SEKO mehanizma, učestvovale na sastancima članica SEKO mehanizma organizovanim od strane vodećih institucija u okviru SEKO konzorcijuma: Tokom 2015. godine održana su dva sastanka SEKO grupe u cilju evaluacija dosadašnjeg rada SEKO mehanizma i planiranja aktivnosti u narednom periodu.

 

6. SEKO za sektor Poljoprivredu i ruralni razvoj

Početkom 2015. godine organizovana je radionica za članice mreže u cilju upoznavanje sa aktivnostima izrade Sektorskog planskog dokumenta (SPD), nakon čega je usledilo prikupljanje komentara članica na dokument. Osim toga, za članice mreže organizovana je tematska radionicu za definisanje godišnjeg plana rada u 2015. godini. Mreža SEKO za poljoprivredu i ruralni razvoj učestvovala je na Sajmu poljoprivrede u Novom Sadu u okviru debate o zelenijoj i pravednijoj poljoprivrednoj politici, kao i na konsultativnom sastanku sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine o programiranju IPA 2015 i aktivnostima u vezi sa sprovođenjem IPARD programa. Takođe, članice mreže učestvovale su na II Evropskom ruralnom parlamentu, gde su predstavljena Srbije u procesu planiranja strateških dokumenata uključujući mehanizam SEKO i programiranje fondova EU, i dale doprinos izradi Evropskog Ruralnog Manifesta.

 

7. SEKO za sektor Životna sredina i klimatske promene

Konzorcijum organizacija za SEKO Životna sredina i klimatske promene 2015. godinu je započeo ispitivanjem zainteresovanosti i spremnosti dosadašnjih organizacija članica za aktivno članstvo u mreži.

Rezultati su pokazali da organizacije, stare članice, uglavnom nisu spremne na ozbiljnije angažmane u mreži, u smislu posvećenosti i preuzimanja određenih odgovornosti. Ova saznanja nametnula su obavezu članicama konzorcijuma SEKO Životna sredina i klimatske da unaprede rad na boljem razumevanju mehanizma od strane OCD-a, povećanju njegove vidljivosti, kao i na jačanju unutrašnje strukture mreže. Akcionim planom za 2015. godinu bile su predviđene aktivnosti za poboljšanja u navedenim oblastima, koje su delimično realizovane usled ograničenih resursa kojima konzorcijum raspolaže. Organizacije članice mreže bile su konstantno uključene u redovne aktivnosti inicirane od strane KEI vezano za programsko-planska dokumenta, kao i u rad radionica čiji je cilj bio podizanje kapaciteta i vidljivosti SEKO organizacija.