Evropski pokret u Srbiji je objavio istraživački izveštaj o ispunjenosti uslova za primenu evropskih principa

Evropski pokret u Srbiji je objavio istraživački izveštaj o ispunjenosti uslova za primenu evropskih principa

Evropski pokret u Srbiji je objavio istraživački izveštaj u kome autorka Irina Žarin analizira ispunjenost uslova za primenu evropskih principa dobre uprave i uspešnost procesa reforme javne uprave u Srbiji. U radu je predstavljen presek celokupnog stanja u sistemu javne uprave, analizirane su pojedinačne pripreme, kao i rezultati određenih koraka koji su već učinjeni.

Razumevanje i usvajanje vrednosti na kojima se temelje evropski principi dobre javne uprave, leže u osnovi problema reforme javne uprave u Srbiji.

U studiji Primenjivost evropskih principa dobre javne uprave u Republici Srbiji” predložene su aktivnosti čija bi primena mogla da poveća izglede za uspeh ovog reformskog procesa. Definisanje modela javne uprave kojem se teži trebalo bi da bude jedan odprvih koraka u tom pravcu.

Istraživački izveštaj možete pročitati ovde.