Jačanje zaštite prava u postupcima javnih nabavki

Jačanje zaštite prava u postupcima javnih nabavki

Imajući u vidu da je zaštita prava u postupku javne nabavke izuzetno važan segment sistema javnih nabavki u Republici Srbiji, otpočeo je projekat podržan i finansiran od strane Evropske unije, sa ciljem jačanja kapaciteta Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, upoznavanja sa evropskom praksom u oblasti javnih nabavki i daljeg usklađivanja sa zakonodavstvom EU.

U Klubu poslanika je skup povodom početka aktivnosti na projektu EU „Jačanje zaštite prava u postupcima javnih nabavki u Republici Srbiji“. Prisustvovali su predstavnici domaćih i inostranih institucija i organizacija kao i predstavnici ambasada (Delegacija EU u Srbiji, Kancelarija za evropske integracije, Agencija za borbu protiv korupcije, OEBS, UNDP, EBRD, Svetska banka, ambasada Slovenije, ambasada Velike Britanije)

„Tvining lajt/laki tvining“ projekat Evropske unije je šestomesečni projekat tehničke pomoći, izuzetno je važan i za usklađivanje sa direktivama EU, posebno imajući u vidu da je zaštita prava ponuđača i javnog interesa važno potpoglavlje u Pregovaračkom poglavlju 5: javne nabavke, čije se „otvaranje“ očekuje u drugoj polovinini 2016. godine. Vrednost projekta je 250.000 evra i sprovodi ga slovenačka Državna revizijska komisija, telo koje je u Republici Sloveniji nadležno za žalbe u oblasti javnih nabavki. Projekat ima 3 komponente:

-usklađivanje zakonskog okvira u oblasti javnih nabavki sa direktivama EU i sudskom praksom Suda pravde EU

-edukacija zaposlenih u Republičkoj komisiji u cilju efikasniju realizacije s radnih aktivnosti, imajući u vidu naprednu praksu i iskustva administrativnog aparata država EU

-upoznavanje opšte i stručne javnosti sa nadležnostima Republičke komisije i podizanje svesti o značaju njenih odluka.

Jedan od značajnih rezultata projekta biće preporuke koje se odnose  na usvajanje novog Zakona o javnim nabavkama, koji će biti potpuno usklađen sa novim direktivama EU u oblasti javnih nabavki i čije je usvajanje, prema Strategiji razvoja javnih nabavki predviđeno za četvrti kvartal 2017. godine.

Skup je otvorila Tanja Miščević, šefica Pregovaračkog tima za pristupanje Srbije EU. U ime Delegacije EU u Srbiji skupu se obratio Stefan Hudolin, šef operativnog sektora. Govorili su i ambasador Slovenije u Srbiji, Vladimir Gasparić, Hana Hukić, predsednica Republičke komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Borut Smrdel, predsednik Državne revizijske komisije Republike Slovenije. O konkretnim projektnim aktivnostima govorili su Branislav Cvetković, šef projekta u ime korisnika projekta i Tadeja Pušnar, šef projekta u ime izvođača projekta.