Komentari na Nacrt zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

Komentari na Nacrt zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

Komentari Građanskih inicijativa na Nacrt Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći su kreirani i usaglašeni sa kolegama iz Komiteta pravnika za ljudska prava Yukom.
Imajući u vidu značaj teme i stepen zainteresovanosti organizacija civilnog društva, sugerišemo da bi bilo jako korisno da na komentare upućene tokom javne rasprave dobijemo povratnu informaciju. To se, pre svega odnosi na predloge koji neće biti uvaženi, odnosno razloge za njihovo odbijanje. Ovo je dodatno važno, s obzirom da uz Nacrt nije objavljeno obrazloženje rešenja koje on predviđa.
Ovde možete naći komentare.