Konačno počeo rad na izradi novog Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi

Konačno počeo rad na izradi novog Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi

Prošlo je više od 20 godina od kada je poslednji put izmenjen Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi (1998.) Tada načinjene izmene nisu doprinele da on bude manje restriktivan, da sadrži odredbe koje bi motivisale građane da se odluče na ovakav vid učešća u donošenju odluka, kao i da bude usklađen sa aktuelnim okolnostima i trendovima.

Važeći Zakon ne omogućuva građanima da efikasno ostvaruju svoje pravo na učešće u vršenju vlasti putem referenduma i narodne inicijative, a njegovo sprovođenje u praksi pokazalo je velike nedostatke, zbog čega se referendum i narodna inicijativa retko koriste.

Jedan od ključnih nedostataka odnosi se na krug ovlašćenih predlagača referenduma, odnosno na neustavnost ove odredbe. Prema odredbama važećg zakona „Akt o raspisivanju republičkog referenduma donosi Narodna skupština na predlog najmanje pedeset narodnih poslanika, Vlade ili najmanje 100 000 birača“. Međutim, Ustav predviđa da Narodna skupština raspisuje referendum o pitanju iz svoje nadležnost na zahtev većine svih narodnih poslanika ili najmanje 100.000 birača.

Glavni razlog zašto do sada narodna inicijativa nije bila često i uspešno sprovođen postupak predstavlja neprimereno kratak rok za prikupljanje značajnog broja potpisa. Naime, zakon predviđa da inicijativni odbor mora MUP-u da prijavi početak prikupljanja potpisa (vreme, mesto, lokacije) i da od datuma označenog u prijavi ima 7 dana da prikupi Ustavom predviđen broj potpisa birača – 30 000. Dodatno, potpisi moraju biti prikupljeni lično od građana upisanih u birački spisak i po Zakonom predviđenoj proceduri.

Ključnu slabost aktuelnog zakona predstavlja to što ne predviđa nikakav mehanizam zaštite u slučaju da Narodna skupština odbije da rapravlja o podnetom predlogu koji je potpisalo najmanje 30 000 građana

Osim prevazilaženja ovih nedostataka, rad na izradi novog zakona trebalo bi da omogući prikupljanje potpisa građana i elektronskim putem i doprinese daljem unapređenju zaštite prava građana u ovim postupcima, uređivanju finansiranja, izveštavanja i sprovođenja referendumske kampanje i sprovođenja narodne inicijative, kao i obaveze organa u ovim postupcima.

Svi zainteresovani svoje komentare i sugestije mogu poslati na lokalna.samouprava@mduls.gov.rs .

Poziv za dostavjanje komentara i sugestija uputilo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.