Monitoringom osigurati namensko korišćenje budžetskih sredstava

Monitoringom osigurati namensko korišćenje budžetskih sredstava

Stručni tim Kancelarije za ljudska i manjinska prava će u narednom periodu sprovesti monitoring odobrenih projekata organizacijama civilnog društva koji se finansiraju iz budžeta Vlade Republike Srbije, sa namerom da osigura adekvatno upravljanje odobrenim sredstvima u cilju postizanja postavljenih ciljeva projekta i procene njihove ispunjenosti, poručila je direktorka te Kancelarije Suzana Paunović.

Kao osnova procesa praćenja i procene koristiće se kvantitativni i kvalitativni indikatori pomoću kojih će se prikazati postignut kvalitet procesa ili projektne aktivnosti.Monitoringom će se prikupiti i analizirati informacije o napretku projekta, kvalitetu procesa, finansijskim tokovima kao i o preliminarnim reakcijama ciljnih grupa na projektne aktivnosti. Takođe, ovo će biti prilika da se u zajedničkoj saradnji sa partnerima otklone eventualni nedostaci u realizaciji projekta, podrže aktivnosti i stekne kompletnija slika o stanju na terenu i potrebama korisnika projekata, precizirala je Paunovićeva.

Nakon izvršenog monitoringa stručni tim Kancelarije će sastaviti pisani izveštaj o sprovedenom monitoringu sa preporukama za unapređenje procesa implementacije aktivnosti. Ovo će ujedno biti i povratna informacija nosiocu projektnih aktivnosti o glavnim nalazima monitoringa i uputstvima za dalju realizaciju projektom predviđenih aktivnosti, istakla je Paunović.