POZITIVNO MIŠLJENJE MINISTARSTVA FINANSIJA: FILANTROPSKA DAVANJA U ROBI I USLUGAMA PRIZNAJU SE KAO PORESKI RASHOD ZA PRAVNA LICA

Ministarstvo finansija donelo je mišljenje da se davanja učinjena od strane pravnih lica u robi i uslugama za opštekorisne svrhe priznaju kao poreski rashod za pravna lica, na isti način kao i davanja u novcu. Mišljenje je upućeno Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom i Poreskoj upravi kao odgovor na Inicijativu za unapređenje davanja za opštekorisne svrhe koju su podneli Trag fondacija, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, Savet za DOP Privredne komore Srbije i 152 organizacije civilnog društva iz Srbije tokom marta i juna 2017. godine. Navedeno mišljenje biće objavljeno u narednom izdanju biltena Ministarstva finansija Vlade Republike Srbije.Mišljenje će doprineti boljoj primeni zakonskih mehanizama za davanja u opštekorisne svrhe pravnih lica i doprineće većoj održivosti organizacija civilnog društva u Srbiji kao korisnicima navedenih davanja.

Posebno želimo da ukažemo na to da je pre ovog mišljenja postojala neujednačena praksa u tumačenju člana 15. Zakona o porezu na dobit pravnih lica od strane regionalnih kancelarija Poreske uprave. Tokom 2016. godine Trag fondacija i Fondacija Katalist su sprovele istraživanje Unapređenje korporativne filantropije u Srbiji: Poboljšanje zakonskog okvira na osnovu koga su  mapirane prepreke u korišćenju zakonskih mehanizama za poreska umanjenja sadržanim u Zakonu o porezu na dobit pravnih lica. Rezultat ovog istraživanja, u kome su učestvovala mala i srednja preduzeća i kompanije, pokazao je da postoje ozbiljne manjkavosti u korišćenju postojećih mehanizama za poreska umanjenja za davanja u opštekorisne svrhe u Srbiji. Trag fondacija je na osnovu navedenog istraživanja, ali i pravne analize i komparativnih iskustava iz regiona Zapadnog Balkana i zemalja EU, koje su nastale u okviru projekta „SIGN za održivost“ finansiranog od strane Evropske komisije i Balkanskog fonda za demokratiju, kreirala predloge za poboljšanje fiskalnih politika i razvoj povoljnijeg zakonskog okruženja za delovanje i održivost organizacija civilnog društva u Srbiji. Trag fondacija je, zajedno sa 152 organizacije civilnog društva, uputila predlog preporuka Kancelariji za OCD i Ministarstvu finansija koje će doprineti većoj upotrebi postojećih zakonskih mehanizama za davanja pravnih lica u opštekorisne svrhe.

Trag fondacija želi da se zahvali svim partnerima i donatorima, naročito Evropskoj komisiji i Balkanskom fondu za demokratiju, koji su kroz projekat „SIGN za održivost“ podržali njene aktivnosti u ovoj oblasti. Posebno želi da se zahvali: Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, Savetu za DOP Privredne komore Srbije, kao i predstavnicima/cama 152 organizacije civilnog društva iz 50 gradova koji/e su podržali/e, i zajedno sa Trag fondacijom uputili/e, Inicijativu za unapređenje primene poreskih propisa od značaja za davanja u opštekorisne svrhe u Srbiji.

Trag će i u narednom periodu nastaviti rad na analizi i unapređenju postojećih propisa koji doprinose razvoju filantropije u Srbiji i osnaživanju organizacija civilnog društva, dok će posebno usmeriti svoj rad i aktivnosti na kreiranje ostalih uslova za veću primenu postojećih zakonskih mehanizama za filantropska davanja.

Kompletan dopis Ministarstva finansija možete preuzeti na sledećem linku.

Izvor: Trag Fondacija