1.1 Slobode udruživanja – Zakonodavni okvir

Zakon o radu

Novi Zakon o radu objavljen je 21. jula 2014. godine i stupio je na snagu 29. jula, osim izmena člana 121. koje stupaju na snagu po isteku roka od 30 dana od dana stupanja Zakona na snagu. Tekst zakona možete preuzeti ovde....

Zakon o okupljanju građana

Pravo na slobodu okupljanja je jedno od osnovnih ljudskih prava. Evropski sud za ljudska prava, ovo pravo postavio je kao povezano i komplementarno sa pravom na slobodu udruživanja. Tekst Zakona o okupljanju građana Republike Srbije možete preuzeti ovde: Zakon o okupljanju građana...

Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre

Narodna skupština Republike Srbije je  26. decembra 2011. godine usvojila Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre  03. januara 2012. godine. Njegova primena počinje: 1. februara 2012. godine za Registar privrednih subjekata, Registar turizma, Registar javnih glasila, Registar stečajnih masa, Registar sudskih zabrana i Registar...

Zakon o zadužbinama i fondacijama

Narodna Skupština je 2010. godine donela nov Zakon o zadužbinama i fondacijama. Tekst zakona možete preuzeti ovde: zakon o zaduzbinama-UdruzenjaInfo...

Zakon o udruženjima

Zakon o udruženjima definiše pravni okvir za rad udruženja. Zakon sadrži odredbe o osnivanju, načinu rada udruženja, registraciji i brisanju iz registra, članstvo i organe kao i druga pitanja od značaja za rad udruženja. Zakon možete preuzeti ovde....