1.1.3 Slobodni rad – Zakonodavni okvir

Zakon o radu

Novi Zakon o radu objavljen je 21. jula 2014. godine i stupio je na snagu 29. jula, osim izmena člana 121. koje stupaju na snagu po isteku roka od 30 dana od dana stupanja Zakona na snagu. Tekst zakona možete preuzeti ovde....

Zakon o okupljanju građana

Pravo na slobodu okupljanja je jedno od osnovnih ljudskih prava. Evropski sud za ljudska prava, ovo pravo postavio je kao povezano i komplementarno sa pravom na slobodu udruživanja. Tekst Zakona o okupljanju građana Republike Srbije možete preuzeti ovde: Zakon o okupljanju građana...