Reforma javne uprave – Monitoring i nalazi

Vlade na zapadnom Balkanu već više od jedne decenije sprovode reforme javne uprave (PAR) sa različitim stepenom uspeha. Od 2014. godine PAR je prepoznata kao jedna od osnovnih oblasti reformi na putu bilo koje zemlje za članstvo u EU, a pripremljen je niz principa za zemlje koje imaju pravo da prate i prate u ovoj oblasti kako bi postali uspješne članice EU.

Ovi izveštaji PAR Monitor-a, koji je proizveo tim Weber projekta, pružaju komparativne rezultate za svaku zemlju u regionu Zapadnog Balkana, na osnovu detaljnog istraživanja, usmerenog na godinu dana, usmerene na PAR. Sveobuhvatni monitor za Zapadni Balkan mora biti saglasan sa šest nacionalnih izvještaja o PAR Monitor-u, koji utvrđuju detaljne rezultate monitoringa i preporuke za svaku zemlju.

PAR Monitor usvaja principe javne uprave u EU kao glavnu građevinsku celinu čitavog poduhvata, omogućavajući regionalnu uporedivost, vršnjačko učenje i pritisak vršnjaka. To takođe omogućava Weber projektu da upravlja administrativnim reformama u pravcu usklađivanja sa standardima i zahtevima EU, podržavajući transformaciju ovih zemalja u buduće članice EU. Fokus monitoringa se u velikoj meri oslanja na aspekte građana, javne uprave, posebno na pitanja transparentnosti, pružanja informacija javnosti, učešća građana, odgovornosti, jednakih mogućnosti i integriteta.

Izveštaj možete pogledati ovde: Monitoring Srbija