Šansa za aktivnije uključivanje javnosti u procese donošenja odluka

Šansa za aktivnije uključivanje javnosti u procese donošenja odluka

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, poštujući odredbe Zakona o državnoj upravi (član 77.) donelo je Pravilnik o smernicima dobre prakse za ostvarivanje učešća javnosti u pripremi nacrta zakona i drugih propisa i akata.

Pravilnik predviđa da su nadležni organi državne uprave, koji pripremaju propise, u obavezi da na svojoj internet stranici objave vest o početku izrade nacrta zakona i osnovne informacije o planiranim rešenjima. Dodatno, ove informacije moraju biti objavljene i na veb aplikaciji eKonsultacije, koja će se nalaziti na Portalu e-Uprave i koja će nadležnim organima državne uprave omogućiti da anketiraju građane i zainteresovanu javnosti u vezi sa nacrtima zakona povodom kojih se sprovode konsultacije.

Takođe, Pravilnik detaljnije uređuje ostale metode konsultacija ( okrugle stolove, fokus grupe, polustrukturirane intervjue, panele, prikupljanje pisanih komentara upućivanjem poziva određenom krugu lica i anketa) , tj. precizira načine i uslove njihove primene.

Nadležni organ dužan je da o sprovedenim konsultacijama pripremi izveštaj, koji sadrži pregled osnovnih pitanja koja su se javila tokom konsultacija, prikaz stavova učesnka konsultacija, kao i stavova koje je na kraju zauzeo nadležni organ državne uprave,  i da ga najkasnije u roku od 15 dana od dana okončanja objavi na svojoj internet stranici i na veb aplikaciji eKonsultacije.

Iako nije jasnije definisao, pravilnik je predvideo i slučajeve kada će se konsultacije sprovoditi i na drugačiji način i meri u kojoj je to moguće, što se zapravo donosi na situacije kada je donošenje zakona uslovljeno hitnim okolnostima koje utiču ili mogu uticati na život, zdravlje i bezbednost građana, imovinu ili potrebe usvajanja budžeta, bezbednost zemlje i rad organa i organizacija, kao i ispunjenje međunarodnih obaveza i usklađivanje zakona s propisima Evropske unije, a cilj zakona je otklanjanje štetnih posledica koje povodom toga mogu nastati ili su već nastale.

Imajući u vidu da je još jednom propuštena prilika da se definišu jasniji kriterijumi i uslovi neku okolnost definišu kao „hitnu“, ovim dokumentom neće biti sprečen nastavak prakse donošenja zakona po „hitnom postupku. S tim u vezi, do početka avgusta ove godine, od ukupno usvojena 84 zakona, po hitnom postupku usvojeno je njih 27 , tj. 32%.[1]

Namera ovog, ali i drugih prethodno usvojenih dokumenata (Zakona o državnoj upravi, Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o planskom sistemu, Uredbe o metodologiji upravljanja javnim politikama, Analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika) jeste  da obezbede zakonske uslove za učešće javnosti u pripremi propisa od samog početka (tj. faze pripreme nacrta propisa), što podrazumeva obavezu konsultovanja svih relevantnih subjekata –  drugih državnih  organa, OCD i predstavnika stručne javnosti.

Na OCD i drugim zainteresovanim akterima je da prate da li će se usvojeni Pravilnik dosledno primenjivati i da o tome redovno izveštavaju javnost, kako bi praksa aktivnog učešća građana u izradi politika i propisa bila transparentnija i delotvornija.

[1] Izvor: https://otvoreniparlament.rs/statistika/zakoni-po-hitnom-postupku#tab-1_tab