Saradnja sa OCD i lokalnim samoupravama od ključnog značaja u sprovođenju politika namenjenih Romima i Romkinjama

Saradnja sa OCD i lokalnim samoupravama od ključnog značaja u sprovođenju politika namenjenih Romima i Romkinjama

Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava ocenjuje da je saradnja sa lokalnim samoupravama i organizacijama civilnog društva u sprovođenju politika inkluzije Roma od izuzetnog značaja u cilju unapređenja kvaliteta života naših sugrađana romske nacionalnosti.

Ona podseća da je Kancelarija preuzela ulogu koordinatora na projektu “Ovde smo zajedno-evropska podrška za inkluziju Roma” i napominje da su kroz projekat postignuti brojni rezultati zahvaljujući dobroj organizovanosti projektnog tima i saradnji sa svim resornim državnim organima, organizacijama civilnog društva, lokalnim samoupravama, podršci Delegacije evropske unije. Od izuzetnog značaja za postizanje rezultatata je, kako dodaje Paunović i čvrsta upravljačka struktura projekta i kontinuitet održavanja sastanaka Upravnog odbora, na kojima se diskutuje o svim planovima, premošćavaju poteškoće u realizaciji aktivnosti.

Umrežavanjem na svim nivoima aktera koji se bave pitanjima inkluzije Roma osiguravamo da budemo uspešni u onome što smo zacrtali, i u tom smislu ovaj projekat je u potpunosti opravdao svoj naziv “Ovde smo zajedno”.

ocd_tari_jls_2Paunović navodi da se jedna od komponenti projekta se tiče povećanog učešća građana u donošenju odluka na lokalnom nivou. Stoga je projekat u proteklih godinu i po dana sproveo proces mapiranja organizacija u 20 pilot opština i gradova, kao i istraživanje potreba organizacija za obukama, gde su se OCD izjasnile šta žele da dobiju od obuka. Do sada je organizacija civilnog društva i 30 april mreže organizacija koje deluju na teritoriji Republike Srbije prošlo kroz tri ciklusa obuke kako bi poboljšali svoje veštine za povećano učešće u donošenju, monitoringu i izveštavanju o politikama za Rome i Romkinje na lokalnom nivou.

Zahvaljujući tome danas sa punim poverenjem možemo prepustiti organizacijama civilnog društva proces Javnih rasprava o novoj Strategiji za socijalno uključivanja Roma i Romkinja u Republici Srbiji, jer su ojačale svoje kapacitet i mogu
biti podrška Vladi Republike Srbije u kreiranju politika usmerenim na unpređenje položaja Roma.

Paunović je napomenula da je i prilikom izrade Nacionalne strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja, učešće građana bilo presudne važnosti da bi takvi dokumenti oslikavali prave potrebe zajednice i da mi mogli da se sprovedu. Prilikom izrade strategije, bili su angažovani predstavnici zajednice i organizacija civilnog društva za svaku oblast strategije, a kako bi se obezbedilo što veće učešće i transparentnost ovog važnog dokumenta, sprovođene su konsultacije na lokalu.

Paunović je obavestila učesnika da Javne rasprave obuhvataju širok konsultativni proces, koje će jednim delom voditi romske mreže, Asocijacija romskih koordinatora, SKRUG, lokalne samouprave i državni organi, jer na taj način osiguravamo da postignemo punu saglasnost oko svih važnih pitanja i aktivnosti koje će biti usmerene na poboljšanje kaviteta života građana romske nacionalnosti. Ona je pozvala sve prisutne da se aktivno uključe uključe u proces javnih rasprava, kako bi dobili što konkretnije i kvalitetnije komentare sa ciljem da se unapredi sadržaj dokumenta.

Dražen Maravić, državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu je ocenio da je ovaj projekat doprineo da se realizuju brojne aktivnosti koje su predviđene Strategijom za unapređivanje položaja Roma, i da je od posebnog značaja da će dobre prakse koje su upostavljene kroz ovaj projekat biti implementirane i u budućem strateškom dokumentu.

Nikolas Bizel, šef prvog sektora operacija, Delegacija Evropske unije u Srbiji istakao je zadovoljstvo načinom realizacije projekta. On je istakao da civilno društvo pruža podršku državi, pospešuje razvoj, demokratiju i samoorganizovanje društava, zato smatra organizacije civilnog društava koje deluju u lokalnim samoupravama kao važan partnera u implementaciji antidiskriminacionih politika. On je podsetio da je Evropska unija do sada opredelila 15 miliona eura za različite programe za inkluziju Roma i da je ovaj projekat podržan sa 4.8 milona eura, kao i to da će u budućnosti Evropska unija nastaviti da pruža podršku procesu inkluzije Roma u Srbiji .

Lojd Tudik, menadžer projekta “Evropska podrška za inkluziju Roma” Misija OEBS-a u Republici Srbiji je podsetio da projekat obezbeđuje podršku institucijama Republike Srbije u poboljšanju položaja Roma u oblastima pristupa osnovnim pravima, građanskom učešću, tržištu rada, obrazovanju, zdravstvu, socijalnoj zaštiti, adekvatnom stanovanju i stvaranju održivih radnih mesta kroz tehničku pomoć ostvarivanju projektnog predloga za socijalni razvoj Vlade~~HEAD=pobj Republike~~HEAD=pobj Srbije~~pobj. On je napomenuo da su kroz obuke organizacije civilnog društva imale priliku da nauče kako se izrađuju lokalni akcioni planovi, kako se radi budžet grada / opštine, na koji način mogu da zastupaju za uvođenje ili izmenu nekih politika, kako da se umrežavaju i sarađuju, kako bi ojačale kapacitete i mogle da utiču na kreiranje politika u svojim lokalnim zajednicama u vezi sa unapređenjem kvaliteta najugoroženijih grupa građana.

Na konferenciji se razgovaralo o važnosti građanskog učešća i aktivnostima Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, predstavljeni su dobri modeli saradnje lokalnih samouprava i OCD u sprovođenju politika namenjenih Romima i Romkinjama u gradu Karagujevcu i opštini Bela Palanka. Predstavljeni su detaljnije Nacrt nove Strategije za socijalno uključivanje Roma i romkinja u Republici Srbiji i rezultati MIKS istraživanja koje je sproveo UNICEF.

Učešće na konferenciji uzeli su predstavnici državnih organa i institucija, organizacija civilnog društva, lokalnih samouprava, međunarodnih organizacija.

 

(Izvor: Kancelarija za ljudska i manjinska prava
Vlade Republike Srbije)