Upućen predlog mera OCD u cilju efikasnijeg pružanja pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva

Upućen predlog mera OCD u cilju efikasnijeg pružanja pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva

Koalicija za dobročinstvo uputila je Vladi Republike Srbije i Savetu za filantropiju predlog sedam mera čija primena bi omogućila efikasnije pružanje pomoći najugroženijem stanovništvu.

Na bazi potreba civilnog društva, dobre prakse iz drugih zemalja, kao i konsultacija sa relevantim akterima predloženo je formiranje radnog tela pri Savetu za filantropiju čija bi uloga bila koordiniranje saradnje sa civilnim
društvom. Pored toga predviđaju se mere privremenog ukidanja PDV-a na doniranje hrane, odnosno povraćaja PDV-a neprofitnim organizacijama koje doniraju robe i usluge. OCD takođe ističu potrebu stimulisanja građana da pomognu svojim donacijama, kao i promovisanja Uputstva za ostvarivanje poreskih olakšica za donatore. Na kraju, instistira se na uvođenju PayPal donacija i obezbeđivanju dozvola za kretanje zaposlenima u neprofitnom sektoru.