Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću u proceduri

Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću ušao u zvaničnu proceduru u Narodnoj Skupštini Republike Srbije. Predlog ne sadrži izmene članova Zakona (članovi 5 i 18) koje bi uvele zvaničnu definiciju javnog interesa i proširile broj organizacija koje mogu iz ovih prihoda ubirati sredstva za svoj rad.

Postojeće odredbe navode da “Deo sredstava koji je prihod budžeta Republike u iznosu od 40% (u daljem tekstu: namenska primanja budžeta), koristi se za finansiranje Crvenog krsta Srbije i drugih društvenih organizacija i udruženja građana koje sprovode programe u cilju zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, ustanova socijalne zaštite, socijalno-humanitarnih organizacija, sporta i lokalne samouprave.

Na sajtu Ministarstva finansija, Uprave za igre na sreću i e-upravi nema podataka o bilo kakvoj javnoj raspravi ili konsultativnom procesu.