Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Zaštita podataka o ličnosti je garant prava na privatnost – jednog od osnovnih ljudskih prava svakog pojedinca.
Podatak o ličnosti je svaka informacija koja se odnosi na fizičko lice, bez obzira na oblik u kome je izražena i na nosač informacije, po čijem nalogu, u čije ime, odnosno za čiji račun je informacija pohranjena, datum nastanka, mesto pohranjivanja, način saznavanja informacije ili bez obzira na drugo svojstvo informacije.
U osetljive podatke o ličnosti spadaju: nacionalna pripadnost, rasa, pol, jezik, veroispovest, pripadnost političkoj stranci, sindikalno članstvo, zdravstveno stanje, primanje socijalne pomoći, status žrtve nasilja, osuda za krivično delo i seksualni život.

Ovde možete preuzeti Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.