3.2 Donošenje odluka

Princip: OCD su efektivno uključene u procese donošenja politika i odluka

Standardi/kriterijumi
1. Postoje standardi koji omogućavaju sudelovanje OCD-a u donošenju odluka, što dozvoljava blagovremeni input OCD-a.
2. Svi nacrti politika i zakona lako su i blagovremeno dostupni javnosti.
3. Predstavnici OCD-a su ravnopravni partneri u diskusijama u međusektorskim telima, a biraju se po jasno definisanim kriterijumima i procesima.

Zakonodavni okvir

 • Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre

  Narodna skupština Republike Srbije je  26. decembra 2011. godine usvojila Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre  03. januara 2012. godine. Njegova primena počinje: 1. februara 2012. godine za Registar privrednih subjekata, Registar turizma, Registar javnih glasila, Registar stečajnih masa, Registar sudskih zabrana......

 • Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

  Ovim zakonom, svakome se garantuje pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Informacije od javnog značaja su sve one informacije koje su sadržane u dokumentima u posedu bilo kog organa javne vlasti, nastale u njihovom radu ili u vezi sa njihovim radom, a za......

 • Radni sastanak povodom izmena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti

  Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja organizovali su radni sastanak u utorak, 10. februara 2015. godine u Beogradu, Palata Srbija, sa organizacijama civilnog društva koje se bave pružanjem usluga u oblasti socijalne zaštite......

 • Zakon o porezima na imovinu

  Ovde možete preuzeti tekst Zakona o porezima na imovinu....

 • Zakon o lokalnim samoupravama i finansiranju lokalnih samouprava

  Ovde možete preuzeti: Zakon o lokalnoj samoupravi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave...

više…

Praksa

 • Javna rasprava u pripremi nacrta Zakona o policiji i Zakona o vođenju evidencija i obradi podataka u MUPu

  Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je javni poziv za učešće u javnoj raspravi 9.aprila u okviru javnog konsultativnog procesa u trajanju od 26.marta do 20. aprila o Nacrtu Zakona o policiji i Nacrtu Zakona o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova. Za sada je objavljen......

 • Najavljene izmene Zakona o socijalnoj zaštiti

  Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom organizovala je veliki konsultativni sastanak sa predstavnicima udruženja i predstavnicima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 10.februara 2015. godine, povodom najavljenih izmena Zakona o socijalnoj zaštiti. Kako je najavljeno, izmene Zakona neće se dotaći statusa udruženja građana......

 • Poziv udruženjima građana i stručnoj javnosti da se uključe u pregovore o EU

  Nacionalni konvent o EU je 8. aprila dobio poziv da se priključi užem pregovaračkom timu, koji je u osnivanju. Konvent, koji predstavlja mehanizam zvaničnog uključivanja civilnog društva i stručne javnosti u pristupne pregovore, najavio je da će o tom pitanju morati da se izjasni programski......

 • Nacrti Zakona o evidencijama u MUP i Zakona o policiji u suprotnosti s Ustavom

  Organizacije civilnog društva upozoravaju javnost da Nacrt zakona o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova i Nacrt zakona o policiji sadrže odredbe koje su u direktnoj suprotnosti sa najvišim strandardima pravne zaštite Ustavom zajemčenog prava na zašitu podataka o ličnosti, kao i da......

 • Završeni seminari za lokalne samouprave

  Seminarima pod nazivom „Unapređenje saradnje lokalnih samouprava sa organizacijama civilnog društva i transparentno budžetsko finansiranje njihovih aktivnosti“, prisustvovalo je preko dve stotine predstavnika jedinica lokalne samouprave. Učesnici i učesnice seminara imali su priliku da prošire svoje znanje o potrebi i modelima saradnje javne uprave i......

više…