3.1.2 Institucije

PUN NAZIV STANDARDA: Država, kroz rad institucija, priznaje važnost razvoja sektora i saradnje s njim.

Zakonodavni okvir

INDIKATORI

1) Postoji institucija na nacionalnom nivou ili mehanizam čiji je mandat da se olakša saradnja sa organizacijama civilnog društva (npr. Jedinica/Kancelarija za saradnju; kontaktne tačke u ministarstvima; savet).
2) Postoje obavezujuće odredbe o uključenju OCD-a u odluke koje donose kompetentna institucija ili mehanizam (mehanizmi).

više…

Praksa

INDIKATORI

1) Institucija ili mehanizam (mehanizmi) na nacionalnom nivou ima dovoljno resursa i ovlašćenja da facilitira dijalog između OCD i vlade, diskutujući o izazovima i predlažući osnovne politike za razvoj civilnog društva.
2) CSO se redovno konsultuju i uključuju u procese i donošenje odluka od strane kompetentnih institucija ili mehanizma/mehanizama.

više…