3.3.4 Odgovornost, monitoring i evaluacija

PUN NAZIV STANDARDA: Postoji jasan sistem odgovornosti, monitoringa i evaluacije pružanja usluga.

Zakonodavni okvir

INDIKATORI

1) Postoji zakonska mogućnost da se vrši monitoring kako potrošnje tako i kvaliteta davalaca usluga.
2) Za usluge postoje jasni standardi kvaliteta, kao i procedure monitoringa.

  • Zakon o javnim nabavkama

    Ovde možete preuzeti tekst Zakona o javnim nabavkama Zakona o izmenama i dopunama zakona o javnim nabavkama kao i tekst Zakona o izmenama i dopunama zakona o javnim nabavkama....

više…

Praksa

INDIKATORI

1) OCD-i ne podležu preteranoj kontroli.
2) Monitoring se redovno sprovodi prema unapred najavljenim procedurama i kriterijumima.
Sprovodi se redovna evaluacija kvaliteta i efekta/uticaja pruženih usluga, i to je dostupno javnosti.

više…