2.3.2 Volontiranje

PUN NAZIV STANDARDA:  Postoje podsticajne politike i zakoni o volonterima.

Zakonodavni okvir

INDIKATORI

1) Zakon stimuliše volonterizam i u njega su ugrađene najbolje regulatorne prakse, dok se istovremeno dopuštaju spontane volonterske prakse.
2) Postoje podsticajne mere i programi za razvoj i promociju volonterizam koje podržava država.
3) Postoje jasno definisani ugovorni odnosi i zaštite koje pokrivaju organizovan volonterizam.

 • Zakon o volontiranju

  Ovde možete preuzeti tekst Zakona o volontiranju....

 • Zakon o radu

  Novi Zakon o radu objavljen je 21. jula 2014. godine i stupio je na snagu 29. jula, osim izmena člana 121. koje stupaju na snagu po isteku roka od 30 dana od dana stupanja Zakona na snagu. Tekst zakona možete preuzeti ovde....

 • Zakon o mladima

  Ovde možete preuzeti tekst Zakona o mladima....

 • Startegija razvoja obrazovanja

  Ovde možete preuzeti Strategiju obrazovanja u Srbiji do 2020....

više…

Praksa

INDIKATORI

1) Podsticajne mere i programi su transparentni i lako dostupni OCD-ima, a politika/strateški dokument/zakon se u potpunosti primenjuju, prate i procenuju periodično i na participativni način.
2) Administrativne procedure za organizatore volonterskih aktivnosti nisu komplikovane i nema nepotrebnih troškova.
Volonterizam može biti u svakom obliku; nema slučajeva pritužbi na restrikcije volonterizma.

 • Status volontiranja kao oblik radno-pravnog odnosa, umesto kao dobrovoljna inicijativa građana

  Zakon o volontiranju ne prepoznaje volontiranje kao dobrovoljnu privatnu inicijativu građana, ali to je samo jedan od niza problema sa postojećim pravnim okvirom za regulisanje volontiranja kao prakse. Pored obavezne evidencije i propratne dokumentacije, postojeći okvir ne isključuje mogućnost zloupotrebe volontera za besplatan eksploatatorski rad.......

 • Zakon o volontiranju koji je usvojen 2010. godine prema oceni stručne javnosti ne predstavlja zadovoljavajući pravni okvir za razvoj volontiranja, pre svega zato što tretira volontiranje kao oblik radno-pravnog odnosa, a ne kao dobrovoljnu inicijativu građana. Isto tako, zakon uvodi i opštu obavezu organizatorima volontiranja......

 • Predstavljeni programi i projekti EU – Erazmus+ u oblasti obrazovanja, mladih i sporta

  Na skupu „ Nacionalni Erazmus+ informativni dan“ predstavljeni su otvoreni programi i konkursi za nove projekte za podršku saradnji u sferi obrazovanja, mladih i sporta Erazmus+, i EU će za konkursni rok 2016. za region Zapadnog Balkana izdvojiti više sredstava nego za prethodnu godinu. Očekivani......

više…