1.1.1 Slobodno udruživanje

PUN NAZIV STANDARDA: Svi pojedinci i pravna lica imaju pravo da osnivaju i da budu deo neformalnih i /ili registrovanih organizacija offline i online.

Zakonodavni okvir

INDIKATORI

1) Postoji pravni okvir po kome svako lice može osnovati udruženje, fondaciju, kao i neku drugu vrstu neprofitnih, nevladinih subjekata (npr. neprofitnu kompaniju) u bilo koju svrhu.
2) Pravni okvir dopušta kako pojedincima tako i pravnim licima da ostvaruju ovo pravo bez diskriminacije (na osnovu uzrasta, nacionalnosti, pravnog svojstva, rodne pripadnosti itd.)
3) Registracija nije obavezna, a u slučajevima kad organizacije reše da se registruju, pravila registracije su jasno propisana i omogućuju laku i blagovremenu registraciju i žalbeni postupak, koji pri tom nisu skupi.
4) Zakon dopušta umrežavanje među organizacijama u zemlji i inostranstvu bez prethodne najave.

 • Zakon o udruženjima

  Zakon o udruženjima definiše pravni okvir za rad udruženja. Zakon sadrži odredbe o osnivanju, načinu rada udruženja, registraciji i brisanju iz registra, članstvo i organe kao i druga pitanja od značaja za rad udruženja. Zakon možete preuzeti ovde....

 • Zakon o zadužbinama i fondacijama

  Narodna Skupština je 2010. godine donela nov Zakon o zadužbinama i fondacijama. Tekst zakona možete preuzeti ovde: zakon o zaduzbinama-UdruzenjaInfo...

 • Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre

  Narodna skupština Republike Srbije je  26. decembra 2011. godine usvojila Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre  03. januara 2012. godine. Njegova primena počinje: 1. februara 2012. godine za Registar privrednih subjekata, Registar turizma, Registar javnih glasila, Registar stečajnih masa, Registar sudskih zabrana......

 • Zakon o okupljanju građana

  Pravo na slobodu okupljanja je jedno od osnovnih ljudskih prava. Evropski sud za ljudska prava, ovo pravo postavio je kao povezano i komplementarno sa pravom na slobodu udruživanja. Tekst Zakona o okupljanju građana Republike Srbije možete preuzeti ovde: Zakon o okupljanju građana...

Praksa

INDIKATORI

1) Svaki pojedinac ili pravno lice u praksi mogu osnivati udruženja, fondacije ili druge neprofitne, nevladine organizacije offline ili online.
2) Pojedinci i pravna lica se ne sankcionišu zato što nisu registrovali svoje organizacije.
3) Registracija je zaista moguća u okviru pravno propisanih rokova; vlasti odlučuju o svakom slučaju na objektivan i apolitičan način.
4) Pojedinci i OCD mogu formirati i učestvovati u mrežama i koalicijama, u svojim zemljama ili izvan njih.

 • Zakon o okupljanju građana neustavan

  Na sednici Ustavnog suda, održanoj 9.aprila 2015. godine doneta je odluka o neustavnosti Zakona o okupljanju građana, ali je objavljivanje obrazloženja odloženo za šest meseci. утврдио да Закон о окупљању грађана („Службени гласник РС“, бр. 51/92, 53/93, 67/93, 17/99, 33/99, „Службени лист СРЈ“, број 21/01......

 • Prekršajna prijava direktorki Inicijative zbog “organizacije” paljenja sveća žrtvama Srebrenice

  Ministarstvo unutrašnjih poslova podnelo je zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv direktorke Inicijative mladih za ljudska prava Anite Mitić zbog prekršaja iz Zakona o okupljanju građana, odnosno zbog sazivanja skupa u noći 10. jula 2015 – veče uoči obeležavanja godišnjice genocida u Srebrenici. Inicijativa podseća......

 • Saopštenje povodom izuzeća sudije Aleksandra Trešnjeva i odlučivanja Visokog saveta sudstva o spojivosti sudijske funkcije sa članstvom u nevladinoj organizaciji CEPRIS

  Beograd, 12.jul 2016.godine- Izuzeće sudije Aleksandra Trešnjeva i odluka Visokog saveta sudstva (VSS) da odlučuje o spojivosti sudijske funkcije sa članstvom u NVO Centar za pravosudna istraživanja (CEPRIS) predstavljaju flagrantno kršenje ustavom zajemčenih prava na rad i prava na udruživanje i zadiranje u nezavisnost sudske......

 • Inicijativa za povlačenje predloga uredbe za ograničenje istraživanja u oblasti odbrane

  Nacionalni konvent o EU i potpisani predstavnici i predstavnice naučne zajednice i građanskog društva pozivaju Ministarstvo odbrane Republike Srbije da povuče iz procedure usvajanja Predlog Uredbe o oblastima naučnih i drugih istraživanja značajnih za odbranu zemlje i o postupku i uslovima za izdavanje odobrenja za vršenje tih......

 • Ekskluzivitet besplatne pravne pomoći

  Saopštenje – Građanske inicijative izražavaju oštro neslaganje sa inicijativom Advokatske komore Beograda  da se besplatna pravna pomoć u Srbiji ograniči isključivo na advokaturu. Stav Advokatske komore Beograda je da širenje mreže pružalaca usluga besplatne pravne pomoći nije u interesu građana. U ovom slučaju, interes građana može se......