3.1.1 Propisi

PUN NAZIV STANDARDA: Preko politika i strategija država priznaje važnost razvoja i saradnje sa sektorom.

Zakonodavni okvir

INDIKATORI

1) Postoje strateška dokumenta koja se bave odnosom između države i OCD-a, kao i razvojem civilnog društva.
2) Strateški dokument sadrži ciljeve i mere, kao i raspoloživo finansiranje, te jasnu dodelu odgovornosti (akcioni planovi, uključujući Indikatore).
3) Strateški dokumenti obuhvataju mere koje su razrađene uz konsultaciju sa OCD-ima i /ili od njih preporučene.

više…

Praksa

INDIKATORI

1) Postoje strateška dokumenta koja se bave odnosom između države i OCD-a, kao i razvojem civilnog društva.
2) Strateški dokument sadrži ciljeve i mere, kao i raspoloživo finansiranje, te jasnu dodelu odgovornosti (akcioni planovi, uključujući Indikatore).
3) Strateški dokumenti obuhvataju mere koje su razrađene uz konsultaciju sa OCD-ima i /ili od njih preporučene.

više…