3.2.2 Blagovremeno uključivanje

PUN NAZIV STANDARDA: Svi nacrti politika i zakona lako su i blagovremeno dostupni javnosti

Zakonodavni okvir

INDIKATORI

1) Javne institucije aktivno objavljuju nacrte zakona i politika, kao i one usvojene, osim ako isti ne potpadaju pod zakonom propisane izuzetke.
2) Javne institucije odgovaraju na većinu zahteva za pristup javnim informacijama u okviru zakonom propisanog roka, i u jasnom obliku daju pismena objašnjenja o razlozima odbijanja, te ističu pravo na žalbu i navode žalbenu proceduru.
3) Slučajevi kršenja zakona se sankcionišu.

 • Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre

  Narodna skupština Republike Srbije je  26. decembra 2011. godine usvojila Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre  03. januara 2012. godine. Njegova primena počinje: 1. februara 2012. godine za Registar privrednih subjekata, Registar turizma, Registar javnih glasila, Registar stečajnih masa, Registar sudskih zabrana......

 • Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

  Ovim zakonom, svakome se garantuje pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Informacije od javnog značaja su sve one informacije koje su sadržane u dokumentima u posedu bilo kog organa javne vlasti, nastale u njihovom radu ili u vezi sa njihovim radom, a za......

 • Radni sastanak povodom izmena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti

  Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja organizovali su radni sastanak u utorak, 10. februara 2015. godine u Beogradu, Palata Srbija, sa organizacijama civilnog društva koje se bave pružanjem usluga u oblasti socijalne zaštite......

 • Zakon o porezima na imovinu

  Ovde možete preuzeti tekst Zakona o porezima na imovinu....

 • Zakon o lokalnim samoupravama i finansiranju lokalnih samouprava

  Ovde možete preuzeti: Zakon o lokalnoj samoupravi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave...

više…

Praksa

INDIKATORI

1) Javne institucije rutinski pozivaju sve zainteresovane OCD-e da u ranoj fazi daju svoje komentare na inicijative koje se odnose na politiku/zakon.
2) OCD-i dobijaju adekvatne informacije o sadržaju nacrta dokumenta i o detaljima konsultacije, uz dovoljno vremena za odgovor.
3) Povratnu informaciju o rezultatima konsultacija, u pismenom vidu, javne institucije daju javnosti na uvid, uz iznošenje razloga zašto neke preporuke nisu u to uključene.
4) Većina državnih službenika zaduženih za pravljenje nacrta javnih politika uspešno je završila neophodne obrazovne programe/obuku.
5) Većina jedinica/službenih osoba koje koordinišu i prate javne konsultacije funkcionalni su i imaju dovoljno kapaciteta.

 • Javna rasprava u pripremi nacrta Zakona o policiji i Zakona o vođenju evidencija i obradi podataka u MUPu

  Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je javni poziv za učešće u javnoj raspravi 9.aprila u okviru javnog konsultativnog procesa u trajanju od 26.marta do 20. aprila o Nacrtu Zakona o policiji i Nacrtu Zakona o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova. Za sada je objavljen......

 • Najavljene izmene Zakona o socijalnoj zaštiti

  Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom organizovala je veliki konsultativni sastanak sa predstavnicima udruženja i predstavnicima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 10.februara 2015. godine, povodom najavljenih izmena Zakona o socijalnoj zaštiti. Kako je najavljeno, izmene Zakona neće se dotaći statusa udruženja građana......

 • Poziv udruženjima građana i stručnoj javnosti da se uključe u pregovore o EU

  Nacionalni konvent o EU je 8. aprila dobio poziv da se priključi užem pregovaračkom timu, koji je u osnivanju. Konvent, koji predstavlja mehanizam zvaničnog uključivanja civilnog društva i stručne javnosti u pristupne pregovore, najavio je da će o tom pitanju morati da se izjasni programski......

 • Nacrti Zakona o evidencijama u MUP i Zakona o policiji u suprotnosti s Ustavom

  Organizacije civilnog društva upozoravaju javnost da Nacrt zakona o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova i Nacrt zakona o policiji sadrže odredbe koje su u direktnoj suprotnosti sa najvišim strandardima pravne zaštite Ustavom zajemčenog prava na zašitu podataka o ličnosti, kao i da......

 • Završeni seminari za lokalne samouprave

  Seminarima pod nazivom „Unapređenje saradnje lokalnih samouprava sa organizacijama civilnog društva i transparentno budžetsko finansiranje njihovih aktivnosti“, prisustvovalo je preko dve stotine predstavnika jedinica lokalne samouprave. Učesnici i učesnice seminara imali su priliku da prošire svoje znanje o potrebi i modelima saradnje javne uprave i......

 • Akcioni plan za poglavlje 24

  Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo tekst Akcionog plana za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednost na svom veb sajtu. Organizacije civilnog društva su 25. decembra 2014. godine uputile zahtev Ministarstva unutrašnjih poslova da javnosti učini dostupnim Nacrt akcionog plana za Poglavlje 24 (Pravda, sloboda i bezbednost)......

 • Netransparentna izmena Zakona o dobrobiti životinja

  Organizacije civilnog društva upozorile su da je neophodno njihovo uključivanje u proces izmene Zakona o dobrobiti životinja, od rane faze izrade, u skladu sa Smernicama za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa, kao i sa najnovijom Rezolucijom Evropskog parlamenta u kojoj je izražena......

 • Saopštenje OCD u vezi sa odredbama Nacrta zakona o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova i Nacrta zakona o policiji

  Organizacije civilnog društva upozoravaju javnost da Nacrt zakona o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova i Nacrt zakona o policiji sadrže odredbe koje su u direktnoj suprotnosti sa najvišim strandardima pravne zaštite Ustavom zajemčenog prava na zašitu podataka o ličnosti, kao i da......

više…