Saopštenje povodom izuzeća sudije Aleksandra Trešnjeva i odlučivanja Visokog saveta sudstva o spojivosti sudijske funkcije sa članstvom u nevladinoj organizaciji CEPRIS

Saopštenje povodom izuzeća sudije Aleksandra Trešnjeva i odlučivanja Visokog saveta sudstva o spojivosti sudijske funkcije sa članstvom u nevladinoj organizaciji CEPRIS

Beograd, 12.jul 2016.godine- Izuzeće sudije Aleksandra Trešnjeva i odluka Visokog saveta sudstva (VSS) da odlučuje o spojivosti sudijske funkcije sa članstvom u NVO Centar za pravosudna istraživanja (CEPRIS) predstavljaju flagrantno kršenje ustavom zajemčenih prava na rad i prava na udruživanje i zadiranje u nezavisnost sudske profesije.

Dana 16. juna 2016. godine predsednik Višeg suda u Beogradu, Aleksandar Stepanović doneo je rešenje kojim je izuzeo sudiju Aleksandra Trešnjeva iz sudskog veća u krivičnom predmetu K-Po1 36/2015. Kao razlog za izuzeće navedeno je članstvo sudije Trešnjeva u nevladinoj organizaciji CEPRIS, čiji je član takođe i advokat Vladimir Beljanski, koji je branilac optuženog u sudskom postupku gde je član sudećeg veća sudija Trešnjev, dok je predsednik organizacije otac advokata Beljanskog. Predsednik suda našao je u rešenju da ove okolnosti izazivaju sumnju u nepristrasnost sudije Trešnjeva.

Predsednik VSS, Dragomir Milojević, sazvao je 1. jula redovnu sednicu i predložio dnevni red sa 12 tačaka, a u tački 10 predložio odlučivanje o spojivosti sudijske funkcije sa članstvom u NVO CEPRIS.

Ustav Srbije jemči slobodu udruživanja i postavlja granice sudijama zabranjujući im članstvo u političkim stranakama i prepuštajući da se zakonom urede koje su funkcije, poslovi ili privatni intaresi nespojivi sa sudijskom funkcijom (član 55 i član 152). Zakon o sudijama ovlašćuje sudije da se udružuju u strukovna udruženja radi zaštite svojih interesa i očuvanja nezavisnosti i samostalnosti u radu (član 7).

Prema Statutu NVO CEPRIS je nezavisna, dobrovoljna, nedobitna, nevladina organizacija za istraživanje, izučavanje i unapređenje pravosuđa u demokratskom društvu zasnovanom na vladavini prava i podeli vlasti, osnovana sa ciljem stvaranja uslova za nezavisan ili samostalan status i stručan, nepristrasan i efikasan rad pravosuđa u otvorenom demokratskom društvu, zasnovanom na načelima vladavine prava i podele vlasti. CEPRIS izučava sadržaj i primenu propisa iz oblasti pravosuđa, istražuje probleme koji se pojavljuju u pravosudnoj praksi i predlaže i preduzima mere za njihovo otklanjanje.

Za više informacija kliklnite ovde.

(Izvor KLJP)