Sufinansiranje Ocd

Sufinansiranje Ocd

Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu u razdelu Pokrajinskog sekretarijata za finansije planirana su sredstva koja se dodeljuju kao bespovratna za učešće u sufinansiranju projekata na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine koji se finansiraju iz fondova Evropske unije. Sredstva se dodeljuju po osnovu Javnog konkursa , a mogu da konkurišu svi subjekti i NVO pod uslovom da su ugovorna strana na pojektu, (nosilac ili partner na Projektu koji se finansira iz fondova Evropske unije). Ukupan iznos sredstava planiran je u iznosu od 200.000.000 dinara, a sredstva se dodeljuju sukcesivno do utroška.
Nije predviđen poseban konto samo za NVO, pa ne možemo dati tačan iznos opredeljen NVO., (savet je pratiti sajt sekretarijata i konkurisati što pre).

Pravo na dodelu sredstava 2014. godine su imali sledeći subjekti (prošlogodišnji Konkurs):

1. Javna preduzeća i organizacije sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine koji nisu indirektni korisnici budžeta Republike Srbije i budžeta lokalne vlasti i to za projekte kojima se finansira delatnost od opšteg interesa utvrđena u članu 2. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“; broj 119/2012).
2. Jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine i indirektni korisnici budžeta jedinica lokalne samouprave, kao i indirektni korisnici budžeta Republike Srbije čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine i
3. Ostali korisnici – nad kojima Republika Srbija, odnosno lokalna vlast ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u upravnom odboru, druga pravna lica u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnih prihoda ostvarenih u prethodnoj poslovnoj godini, kao i javne agencije i organizacije na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama, sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine za projekte kojima se finansira delatnost od opšteg, odnosno javnog interesa.