Javna rasprava o Prednacrtu zakona o zaštiti od nasilja u porodici

Javna rasprava o Prednacrtu zakona o zaštiti od nasilja u porodici

Autonomni ženski centar na javnoj raspravi o Prednacrtu zakona o zaštiti od nasilja u porodici istakao da odredbe ovog zakona moraju biti preciznije i konzistentne, i da ne bi smele da smanje dostignuti nivo pravne zaštite od nasilja u porodici

Autonomni ženski centar je učestvovao na javnoj raspravi o Prednacrtu zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Ovaj zakon bi trebalo da reguliše postupak za izdavanje “hitnih mera zaštite”, saradnju između državnih organa, specijalizovanu obuku i evidenciju podataka o nasilju u porodici.

Uz pohvalu naporu Ministarstva pravde da “na opšti i jedinstven način uredi organizaciju i postupanje državnih organa, radi delotvornog sprečavanja nasilja u porodici, sprečavanja krivičnih dela, kao i obezbeđivanje brze, blagovremene i delotvorne zaštite žrtava nasilja”, kako je definisan cilj ovog zakona, istaknuta je važnost da sve mere budu precizno i konzistentno određene, da bi se izbegle nejasnoće i nesaglasnosti sa postojećim zakonima i podzakonskim aktima u ovoj oblasti.

Ukazano je da naziv zakona nije saglasan sa članom koji definiše područje njegove primene, te da Predlog ne sme smanjiti dostignuti nivo pravne zaštite, bez obzira na (ne)efikasnost u primeni postojećih zakona. Istaknuto je da je široko određen krug nadležnih organa, dok su odgovornosti u okviru koordinacije nedovoljno jasno postavljene. AŽC je mišljenja da bi operativno rešenje podrazumevalo različite nivoe koordinacije: prvi nivo saradnje bi se odnosio na rešavanje pitanja bezbednosti i pravne zaštite, uključivao bi predstavnike tužilaštva, policije, suda i centra za socijalni rad, a koordinišuću ulogu bi imalo tužilaštvo; drugi nivo saradnje bi se odnosio na usluge podrške za žrtve nasilja, uključio bi centar za socijalni rad, zdravstvene i obrazovno vaspitne ustanove, specijalizovane organizacije civilnog gruštva, ustanove socijalne zaštite, predstavnike Nacionalne službe za zapošljavanje i sve ostale relevantne aktere iz zajednice.

Više informacija na sledećem linku.

(Izvor CRNPS)