Odnos države i udruženja

Pošaljite komentare na Nacrt izveštaja o sprovođenju Programa reforme upravljanja javnim finansijama

Ministarstvo finansija je, u saradnji sa drugim nadležnim institucijama, pripremilo je Nacrt izveštaja o sprovođenju Programa reforme upravljanja javnim finansijama za period od januara do decembra 2019. godine. Komentare na nacrt Izveštaja o sprovođenju Programa reforme upravljanja javnim finansijama za period od januara do decembra 2019....

Read More

Upućen predlog mera OCD u cilju efikasnijeg pružanja pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva

Koalicija za dobročinstvo uputila je Vladi Republike Srbije i Savetu za filantropiju predlog sedam mera čija primena bi omogućila efikasnije pružanje pomoći najugroženijem stanovništvu. Na bazi potreba civilnog društva, dobre prakse iz drugih zemalja, kao i konsultacija sa relevantim akterima predloženo je formiranje radnog tela pri...

Read More

Prepoznati udruženja kao partnere u zaštiti najosetljivijih društvenih grupa u uslovima vanrednog stanja

Nacionalni konvent o EU, mreža koja okuplja preko 700 udruženja iz Srbije, pozvala je državne  i organe lokalne samouprave da prepoznaju udruženja kao partnere u zaštiti najosetljivijih društvenih grupa u uslovima vanrednog stanja zbog pandemije korona virusa. Situacija koja je posledica pandemije korona virusa zahteva hitnu...

Read More

Uključite se u javnu raspravu o Nacrtu zakona o računovodstvu i Nacrtu zakona o reviziji

U cilju pripreme Nacrta zakona o računovodstvu i Nacrta zakona o reviziji, Ministarstvo finansija sprovodi javne rasprave o ovim dokumentima. Javne rasprave trajaće od 12. avgusta do 2. septembra 2019. godine. Pozivamo organizacije civilnog društva da primedbe, predloge i sugestije dostave se Ministarstvu finansija pisanim putem na...

Read More

Šansa za aktivnije uključivanje javnosti u procese donošenja odluka

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, poštujući odredbe Zakona o državnoj upravi (član 77.) donelo je Pravilnik o smernicima dobre prakse za ostvarivanje učešća javnosti u pripremi nacrta zakona i drugih propisa i akata. Pravilnik predviđa da su nadležni organi državne uprave, koji pripremaju propise, u obavezi da...

Read More

Ministarstvo finansija usvojilo preporuke organizacija civilnog društva

OCD su,  putem javnog zagovaranje, doprinele izradi nacrta novog Zakona o kontroli državne pomoći. Ministarstvo finansija, kao predlagač zakona, je u polaznim osnovama i radnoj verziji nacrta usvojilo preporuke koje su uputile OCD. NALED, Centar za evropske politike i portal European Western Balkans analizirali su trenutno stanje...

Read More