OGP Međunarodna donatorska zajednica: Korak napred u podršci reformatorima državne uprave

OGP Međunarodna donatorska zajednica: Korak napred u podršci reformatorima državne uprave

Globalni samit u Tbilisiju najavio je 2018. godinu kao punu aktivnosti u oblasti reforme javne uprave. Na inicijativu Partnerstva za otvorenu upravu i Svetske banke uz podršku Britanskog departmana za međunarodni razvoj, Kanadske agencije za globalne odnose i Francuske razvojne agencije, osnovan je fond koji je omogućio sredstva organizacijama civilnog društva za učešće u procesu reforme javne uprave.

Pružanje finansijske podrške iz ovih izvora je važno iz više razloga. Po prvi put su dodeljena direktna sredstva udruženjima i vladama koje rade na akcionom planu reforme javne uprave na lokalnom nivou. Cilj ovog fonda je da omogući korak napred u podršci reformatorima državne uprave, kroz pružanje podrške na način koji je prilagođen potrebama i vremenskom okviru za kreiranje akcionog plana za RJU.

Finansijsku podršku dobilo je 9 organizacija civilnog društva iz celog sveta (Jermenija, Javi, Elgejo Marakvet, Kenija, Paragvaja, Sao Paolo, Gana, Srbija i Tunis). Organizacije koje su dobile sredstva imaju ulogu da se uključe u zajednički proces reforme javne uprave sa vladama, da bi se ostvarila saradnja i ojačalo poverenje među partnerima. Ovakav način rada bi doprineo većoj posvećenosti udruženja i omogućavanju osećanja vlasništva nad postignutim rezultatima, a samim tim i odgovornosti za postignute (ne)uspehe. Iskustva koja budu prikupljena na ovaj način predstavljaće presedan u budućim aktivnostima Fonda.

Proces ko-kreiranja javnih politika ima za cilj da ojača sledeće:

  1. Fokus na učenju: jasno je da su timovi kojima je odobrena finansijska podrška dobro potkovani i sa jasnom vizijom o mogućnostima učešća u procesu javnog zagovaranja u odnosu na lokalni politički kontekst. Pristup koji se koristi je koncentrisan na problem i prihvata različite metode rada da bi se obezbedila šira slika i bolji pristup problemu. Svi timovi su radili na analizi problema, mapiranju stejkholdera, izlistavanju potencijalnih rizika u svom okruženju, da bi prepoznali potrebe i “rupe” koje je potrebno popuniti.
  2. Spajanje učesnika u grupe sličnih interesovanja je ključni zadatak OGP-a i predstavlja osnovu za stvaranje promena. Mogućnost da razmene iskustva i razmatraju mogućnosti i izazove koji im predstoje predstavlja širenje vidika učesnika. Na globalnom samitu u Tbilisiju su se grantiji prvi put sreli i sarađivali zajedno na radionicama. Radeći u malim grupama razvili su “Priče o poteškoćama”, koje kada su podelili u grupe nisu više delovale tako nepremostivo. Glavne prepreke o kojima se diskutovalo su: politički uticaj, tranzicija, uticaj OGP-a na institucije i izgradnju koalicija sa drugim OCD.
  3. Specifična, prilagođena podrška je pružena organizacijama koje rade u posebno kompleksnom okruženju. Ove organizacije mogu da se uključe u programe za građenje liderskih sposobnosti, što bi doprinelo građenju lokalne zajednice koja je osnažena i spremnija na izazove.

Grantiji ovog ciklusa OGP-a će predstavljati merljivu početnu tačku za napredak u svim zemljama kojima su sredstava odobrena. Timovi mogu da iskoriste naučeno da otpetljaju zamršene probleme i suoče se sa problemima na lokalu, kao i da razmotre nove strategije za javno zagovaranje na političkom nivou, uključe nove kontakte i izgrade uspešnije koalicije da bi adresirali političke izazove. Takođe, ovo je prilika da se pristupi kritički prema problemu i kroz ciklus učenja akcioni plan dizajnira i kreira na nove i efikasnije načine. Postoje velika očekivanja od ovog programa koji ima ulogu da doprinese razvoju sposobnosti i uticaja civilnog društva na rešavanje problema i na kraju otvorenijoj upravi.

Izvor: OGP