1.1.1 Slobodno udruživanje – Zakonodavni okvir

Zakon o okupljanju građana

Pravo na slobodu okupljanja je jedno od osnovnih ljudskih prava. Evropski sud za ljudska prava, ovo pravo postavio je kao povezano i komplementarno sa pravom na slobodu udruživanja. Tekst Zakona o okupljanju građana Republike Srbije možete preuzeti ovde: Zakon o okupljanju građana...

Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre

Narodna skupština Republike Srbije je  26. decembra 2011. godine usvojila Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre  03. januara 2012. godine. Njegova primena počinje: 1. februara 2012. godine za Registar privrednih subjekata, Registar turizma, Registar javnih glasila, Registar stečajnih masa, Registar sudskih zabrana i Registar...

Zakon o zadužbinama i fondacijama

Narodna Skupština je 2010. godine donela nov Zakon o zadužbinama i fondacijama. Tekst zakona možete preuzeti ovde: zakon o zaduzbinama-UdruzenjaInfo...

Zakon o udruženjima

Zakon o udruženjima definiše pravni okvir za rad udruženja. Zakon sadrži odredbe o osnivanju, načinu rada udruženja, registraciji i brisanju iz registra, članstvo i organe kao i druga pitanja od značaja za rad udruženja. Zakon možete preuzeti ovde....