Završeni seminari za lokalne samouprave

Završeni seminari za lokalne samouprave

Seminarima pod nazivom „Unapređenje saradnje lokalnih samouprava sa organizacijama civilnog društva i transparentno budžetsko finansiranje njihovih aktivnosti“, prisustvovalo je preko dve stotine predstavnika jedinica lokalne samouprave.

Učesnici i učesnice seminara imali su priliku da prošire svoje znanje o potrebi i modelima saradnje javne uprave i organizacija civilnog društva, mehanizmima za sprovođenje konkretnih koraka u oblasti informisanja, kao i savetovanja i uključivanja organizacija civilnog društva (OCD) u proces donošenja odluka. Cilj seminara, između ostalog, bilo je i unapređenje razumevanja transparentnog finansiranja OCD iz sredstava budžeta lokalnih samouprava. To se pre svega opdnosilo na upoznavanje sa postojećim propisima koji uređuju proces transparentnog budžetskog finansiranja OCD, kao i sa svim koracima u procesu definisanja ciljeva javnih konkursa, kriterijuma, procesa selekcije, odabira projekata i praćenja njihove primene.

Informacije dobijene na seminaru, posebno iz oblasti finansiranja OCD-a, razmena iskustava sa kolegama iz drugih opština i dobijeni materijali predstavljaju dragocen resurs koji bi trebalo da doprinese unapređenju rada jedinica lokalne uprave i samouprave u oblasti saradnje sa OCD.

Seminari su organizovani u saradnji Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, i programa EU Tehničke podrške organizacijama civilnog društva (TACSO) a realizovali su se u okviru projekta „Podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva“, uz podršku Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID) u Republici Srbij.

Ovde  možete preuzeti, u celosti ili u delovima, prezentacije sa seminara „Unapređenje saradnje jedinica lokalne samouprave sa organizacijama civilnog društva i transparentno budžetsko finansiranje njihovih aktivnosti“

ZNACAJ MONITORINGA I EVALUACIJE TRANSPARENTNO FINANSIRANJE 10

SMERNICE-ZA-UCESCE-OCD PRINCIPI DOBRE SARADNJE

JEDINICA LSU I OCD

PREZENTACIJA PRIRUCNIKA PREGLED STANJA I PREPORUKE – LOKALNO FINANSIRANJE