Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Ovim zakonom, svakome se garantuje pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Informacije od javnog značaja su sve one informacije koje su sadržane u dokumentima u posedu bilo kog organa javne vlasti, nastale u njihovom radu ili u vezi sa njihovim radom, a za koje javnost ima opravdan interes da zna. Pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja zbog toga predstavlja pravo na pristup službenim dokumentima.

Ako organ vlasti uskrati pristup određenim informacijama, obavezan je da dokaže da bi odavanjem informacija tražiocu, odnosno javnosti, mogao biti ozbiljno ugrožen neki drugi pretežniji takođe legitiman interes, poput interesa bezbednosti zemlje ili privatnosti drugih.

Preuzmite Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, prečišćen tekst.